Forslag til opgaver i dødsmessen

Mundtlig opgave

Missa pro Defunctis – gruppepræsentation

Missa pro Defunctis er dødsmessen. Ved at gennemgå denne kommer vi gennem alle messens sungne led, og får kendskab til den tekst, som mange senere komponister har brugt, og som vi skal synge i Mozarts ”Requiem”. 

Som I vil se, er der mange træk fra den gregorianske messes form, som Mozart (og andre) tydeligt har forholdt sig til.

I skal holde et oplæg på 10-15 minutter, og der skal være skriftligt materiale til præsentationen, som kan deles med klassen. Oplægget skal fokusere på, hvad der er karakteristisk for satsen – form, stil, toneart, brug af ”formler” osv.

Alle iagttagelser fra noden skal dokumenteres med udklippede nodeeksempler.

Læsestof for alle er side 29-34 i ”Musikken i middelalder og renæssance”.

Alle noder kan I finde digitalt her

Fordeling

Gruppe 1: Introitus. 

Gruppe 2: Kyrie og Graduale

Gruppe 3: Tractus

Gruppe 4: Sekvens (Dies Irae)

Gruppe 5: Offertorium

Gruppe 6: Sanctus, Agnus Dei og Communio

Stikord til hver gruppe

Husk at læse bogen side 29-34, der er meget hjælp at hente, bl.a. tekstoversættelse.

Introitus: kan f.eks. behandles som Introitus fra Julenatsmessen (s. 19)

Graduale: I skal sammenligne med de to gradualer s. 20-21, som vi har arbejdet med.

Tractus: Sammenlign med Tractus ”Laudate Dominum” (fra en af Fastens messer), som der også er node til på hjemmesiden.

Sekvens: Sørg bl.a. for at gøre rede for, hvordan sekvensen adskiller sig fra de andre satser. Der er en lidt mere overskuelig og bedre oversættelse på hjemmesiden. 

Offertorium: Sammenlign med Introitus-satserne. Brug noden fra hjemmesiden, da bogens node mangler linje 6 (”Quam olim Abrahae”)

Agnus Dei: Hvilken toneart har vi her? Communio: Sammenlign med Introitus.

Skriftlig opgave

Der ønskes en analyse af den gregorianske dødsmesses sungne led. Analysen skal bl. a. gøre rede for karakteristiske træk ved såvel de enkelte satser som gregoriansk sang i almindelighed.

Alle satserne skal behandles, men der skal fokuseres på Introiutus, Graduale, Tractus, Sekvens og Offertorium.

(Selv som gruppeopgave er dette en stor opgave, der kræver ca 8 sider inkl. nodeeksempler)

Aflevering

Opgaven afleveres skriftligt som grupperapport (og træder i stedet for en almindelig aflevering).

Opgaven afleveres (på aftalt tidspunkt)

Uddybning:

I må selv vurdere, hvorledes I vil disponere det generelle stof ifht. det specifikt analytiske. I behøver ikke at forklare fagudtryk (som f.eks. melismatisk stil, kirketonearter). Baggrundsstof (f.eks. om filosofi, samfundsforhold o.l.) kan inddrages i det omfang, I finder, at det kan belyse og uddybe analysen. Opgaven skal dokumentere, at I kan behandle satserne på en passende, faglig måde.

Det er vigtigt, at alle påstande i en analyse dokumenteres i noden: Hvis man f.eks. skriver, at ”recitationstonen a bruges meget i salmeverset”, skal man forklare tydeligt, hvor det findes. Det sker lettest ved at indsætte et nodeeksempel, hvor man viser det. Nogle gange kan man nøjes med at henvise til teksten, f.eks. ”på teksten reddetur votum…”

Nodeeksemplerne findes her.

Stikord

Husk at læse Bent Olsen: Musikken i middelalder og renæssance side 29-34

Introitus: kan f.eks. behandles som Introitus fra Julenatsmessen (s. 19)

Graduale: analysen skal indeholde en sammenligning med de to gradualer s. 20-21

Tractus: Sammenlign med Tractus ”Laudate Dominum” (fra en af Fastens messer), der også er vedlagt som node.

Sekvens: Sørg bl.a. for, at gøre rede for, hvordan sekvensen adskiller sig fra de andre satser.

Offertorium: Kan f.eks. sammenlignes med Introitus. Bemærk, at bogens node mangler en linje!

Agnus Dei: Toneart?

Communio: Sammenlign evt. med Introitus.